Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

Niedziela 19.08.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową naszego Urzędu

http://leczna.praca.gov.pl/

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119),zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, adres siedziby: Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna.
  2. PUP przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” i lit. „c” rozporządzenia RODO, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm. i poz. 1149) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, udzielonej przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub związane jest z realizacją umowy.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem profilowania, w związku z ustalaniem profilu pomocy (dot. osób bezrobotnych). W przypadku pozostałych osób, dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  10. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email:iodpupleczna@leczna.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
ODWOŁUJE z dniem 17.08.2018 godz. 1500 nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach dodatkowych środków z rezerwy ministra właściwego
do spraw pracy, uzyskanych na wniosek Marszałka Województwa Lubelskiego, a przeznaczonych na realizację - programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia grupowego
- Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym.

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej  posiada środki finansowe na realizację  7 bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zamieszkałych  na terenie wiejskim.
Termin składania wniosków od 30.07.2018 r. do odwołania Wniosek wraz  z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej: http://leczna.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać: Powiatowy Urząd Pracy, Al. Jana Pawła II 95, Łęczna tel. (81) 5315401, pokój 117
 

UWAGA
Jeżeli odbywasz staż organizowany przez Urząd Pracy  i chcesz podjąć  zatrudnienie  na podstawie np.  umowy o pracę, umowny zlecenie lub innej umowy,
  zawsze o tym fakcie musisz  poinformować Urząd celem przerwania stażu i wykreślenia z ewidencji osób bezrobotnych.

Odwołuje nabór  wniosków o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej z dniem 27/07/2018 godz. 1500

 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej ODWOŁUJE z dniem 26.07.2018, godz.1500 nabór wniosków  od osób bezrobotnych
(do 30 roku życia) o bon zatrudnieniowy
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia indywidualnego

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej  informuje, że od dnia 27.07.2018, godz. 700  do odwołania prowadzi nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych
w ramach dodatkowych środków z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy, uzyskanych na wniosek Marszałka Województwa Lubelskiego,  a przeznaczonych na realizację - programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.
   Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 119 lub pod numerem telefonu: 81 5315414, 81 7521158

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej ODWOŁUJE
z dniem 26.07.2018 godz. 1500
nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach limitu środków z Funduszu Pracy

 

Ogłaszam nabór  wniosków o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
w terminie od 26/07/2018 do odwołania    Kwota pozostająca w dyspozycji PUP - 16 000,00 zł
Środki przeznaczone dla wnioskodawców określonych regulaminem przyznawania  jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pozarolniczej)
w ramach pomocy de minimis
 

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że prowadzone  nabory  wniosków o refundację kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pt. „Aktywni 2018" Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa Lubelskiego   na lata  2014-2020 współfinasowanego przez Unię Europejską  oraz w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi  zostają odwołane z dniem 23.07.2018 r. (godz. 1500).
 

Szczegółowe informacje  można uzyskać w pok. 117 w siedzibie Urzędu lub pod nr tel.  (81) 752 – 11 – 58,   (81) 531 – 54 – 01. Obowiązujące zasady i wzory dokumentów są również dostępne na stronie Urzędu:  http://leczna.praca.gov.pl/   -     w zakładce – Dokumenty  do pobrania – Pracodawcy  i przedsiębiorcy.
 

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuję, że z dniem 18.07.2018r. upływa termin naboru
wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej z dniem 10.05.2018 rok zamyka nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia
ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze względu na wyczerpanie środków.

 

Szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

koszty szkolenia pokrywa Powiatowy Urząd Pracy tj.
- należność dla jednostki szkoleniowej,
- stypendium szkoleniowe,
- zwrot kosztów przejazdu,
- zwrot ksoztów badań lekarskich i psychologicznych

Bliższe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy, Al. jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
pok. 102 tel. 81 231 53 97, 81 752 11 58 wew. 31

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zamyka z dniem 10 maja 2018r. nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie
dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego PAI /Program Aktywizacja i Integracja/

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego
w formie powierzenia działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
zwanego dalej PAI oraz zaprasza do składania ofert

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że od dnia 16.02.2018r. do odwołania prowadzi nabór wniosków o organizację robót publicznych
  Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 117 lub pod numerem telefonu:  81 531 54 14, 81 752 11 58


Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że posiada środki na finansowe na realizację szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych
Wnioski przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy. Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę efektywność zatrudnieniowa tj. uzyskanie zatrudnienia po ukończonym
szkoleniu na okres minimum 3 m-ce.

Bliższe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać: Powiatowy Urząd Pracy Al. Jana Pawła II 95 21-010 Łęczna pok.102, tel. 81 531 53 97, 81 752 11 58 wew. 31
 
 
Zwracamy się z prośbą do pracodawców zainteresowanych środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku  2018 o wypełnienie ankiety oraz przesłanie jej na adres: lule@praca.gov.pl lub dostarczenie osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95, pokój 106.
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianym przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę.
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

Program Aktywizacja i integracja (PAI)  to działanie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, dla których określono III profil,  korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.
      Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej wychodząc naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy, przygotował Program Aktywizacja i Integracja. Program PAI składa się z dwóch bloków:
Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

 

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.
Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie  www.zus.pl/eskladka

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy sezonowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

 

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
Więcej informacji: leczna.praca.gov.pl

 

Praca obywateli Ukrainy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego - Komunikat MRPiPS
 

Więcej informacji: leczna.praca.gov.pl
 

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.

 
 Więcej informacji: leczna.praca.gov.pl
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Matraszek
(2014-07-25 12:25:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ryszard Siodłowski
(2018-08-17 13:42:17)
 
 
ilość odwiedzin: 1172467

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X