Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

Poniedziałek 28.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową naszego Urzędu

http://leczna.praca.gov.pl/

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119),zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że:

 1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej mający siedzibę przy Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej.
 2. Dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy:
  • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz.1065, z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
  • Dane osobowe osób bezrobotnych będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem profilowania.
  • Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane przez okres trwania rejestracji w Urzędzie jako osoby bezrobotnej/poszukującej pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rejestracją osoby bezrobotnej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami tj. 50 lat w przypadku osób bezrobotnych, 10 lat w przypadku poszukujących pracy niebędących osobami niepełnosprawnymi.
  • Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu.
  • Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.
 3. Dla pracodawców:
  • Dane, w tym dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
  • Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
  • Dane, w tym dane osobowe związane z realizacją form wsparcia dla pracodawców przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz przez okres przechowywania dokumentacji określony w rzeczowym wykazie akt.
  • Pracodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu.
  • Pracodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: lule@praca.gov.pl

Szkolenie indywidualne dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

koszty szkolenia pokrywa Powiatowy Urząd Pracy tj.
- należność dla jednostki szkoleniowej,
- stypendium szkoleniowe,
- zwrot kosztów przejazdu,
- zwrot ksoztów badań lekarskich i psychologicznych


Bliższe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy, Al. jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
pok. 102 tel. 81 231 53 97, 81 752 11 58 wew. 31

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zamyka z dniem 10 maja 2018r. nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie
dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej posiada środki finansowe na realizację 1 bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.
Termin składania wniosków: od 08.05.2018r. do odwołania

Szczegółowe informacje można uzyskać:
Powiatowy Urząd Pracy  Al. Jana Pawła II 95, 21 – 010 Łęczna
tel. (81) 531 – 54 – 01, pokój 117
 

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej z dniem 07.05.2018 rok
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje,  że od dnia 07.05.2018 r. do odwołania prowadzi  nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr. 117 lub pod numerem telefonu:   81 53 15 414,  81 752 11 58
 

Informuję, że z dniem 27.04.2018 godz. 1500 odwołuję nabór  wniosków o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy
na podjęcie działalności gospodarczej.


Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej odwołuje z dniem 18.04.2018r., godz. 1500 nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia indywidualnego z dnia 27.03.2018r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuję, że ogłoszony w dniu 26.01.2018r. nabór wniosków o przyznanie
bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, zostaje odwołany z dniem 21.03.2018r. o godz.15
00


Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 117 w siedzibie Urzędu pod nr tel. 81 752-11-58, 81 531-54-01
Obowiązujące zasady i wzory  dokumentów są również dostępne na stronie urzędu

http://leczna.praca.gov.pl/

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego PAI /Program Aktywizacja i Integracja/

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej od dnia 26.02.2018r. do odwołania prowadzi nabór wniosków o bon zatrudnieniowy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Wnioski bezrobotnych przyjmowane będą przez doradców klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 109 lub pod numerem telefonu: 81 531 54 06 lub 81 752 11 58

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że z dniem 21.02.2018r. zamyka nabór wniosków o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego
w formie powierzenia działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
zwanego dalej PAI oraz zaprasza do składania ofert

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że od dnia 16.02.2018r. do odwołania prowadzi nabór wniosków o organizację robót publicznych
  Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 117 lub pod numerem telefonu:  81 531 54 14, 81 752 11 58


Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że posiada środki na finansowe na realizację szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych
Wnioski przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy. Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę efektywność zatrudnieniowa tj. uzyskanie zatrudnienia po ukończonym
szkoleniu na okres minimum 3 m-ce.

Bliższe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać: Powiatowy Urząd Pracy Al. Jana Pawła II 95 21-010 Łęczna pok.102, tel. 81 531 53 97, 81 752 11 58 wew. 31
 

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że od dnia 05.02.2018 r. do dnia 16.02.2018 r. prowadzi  nabór wniosków o organizację staży dla:

- osób z art. 49 tj.: bezrobotnych do 30 roku życia,  bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy  społecznej,
bezrobotnych posiadających co najmniej  jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno   dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych
  niepełnosprawnych.
Bezrobotny kierowany na staż musi posiadać II profil pomocy
Pracodawców zainteresowanych powyższą formą wsparcia zapraszamy do składania wniosków. UWAGA: Wymagane zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres minimum 3 m-ce.
Szczegółowe informacje w pokoju nr. 109 lub pod numerem telefonu: 81 752 11 58,81 531 54 06
 
 
Zwracamy się z prośbą do pracodawców zainteresowanych środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku  2018 o wypełnienie ankiety oraz przesłanie jej na adres: lule@praca.gov.pl lub dostarczenie osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95, pokój 106.
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianym przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę.
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

Program Aktywizacja i integracja (PAI)  to działanie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, dla których określono III profil,  korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.
      Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej wychodząc naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy, przygotował Program Aktywizacja i Integracja. Program PAI składa się z dwóch bloków:
Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

 

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.
Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie  www.zus.pl/eskladka

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy sezonowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie: leczna.praca.gov.pl

 

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
Więcej informacji: leczna.praca.gov.pl

 

Praca obywateli Ukrainy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego - Komunikat MRPiPS
 

Więcej informacji: leczna.praca.gov.pl
 

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.

 
 Więcej informacji: leczna.praca.gov.pl
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Matraszek
(2014-07-25 12:25:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ryszard Siodłowski
(2018-05-25 14:15:31)
 
 
ilość odwiedzin: 1148299

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X