Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

Piątek 21.07.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane


Serdecznie zapraszamy na stronę internetową naszego Urzędu

http://leczna.praca.gov.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
informuje, że z dniem 31 lipca 2017r.
upływa termin naboru wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej posiada środki finansowe na realizację jednego bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej
do 30 roku
Termin składania wniosków od 18.07.2017r. do 19.07.2017r. do godz. 12
 
Wniosek dostępny jest na stronie  http://leczna.praca.gov.pl
szczegółowe informacje można uzyskać:
Powiatowy Urząd Pracy
Al. Jana pawła II 95
21-010 Łęczna
tel.81 53-15-397, pok. 102
SZUKASZ  PRACY ALE BRAKUJE CI KWALIFIKACJI I ODPOWIEDNICH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH
Zgłoś się do pokoju 102 Wystarczy, że znajdziesz pracodawcę,
który zatrudni Cię na minimum ½ etatu
na okres 3 miesięcy
A MY SFINANSUJEMY wybrane przez Ciebie szkolenie zawodowe
i koszty z nim związane.
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej
 
ogłasza z dniem 03.07.2017 r. nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia  (art.150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2017 poz. 1065) 
 
Szczegółowe informacje oraz
pomoc przy wypełnianiu wniosku:
Powiatowy Urząd Pracy
Al. Jana Pawła 95,
21-010 Łęczna
Tel. 81 531-54-14, 81 531-54-01
Pok. nr. 117 w godz. 7.30-13.00
W ramach organizacji Ogólnoeuropejskich Dni Pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach dla pracodawców, zainteresowanych nawiązaniem współpracy i rozeznaniem możliwości wsparcia. Pracownicy merytoryczni będą służyć pomocą i szczegółowymi wyjaśnieniami dotyczącymi form pomocy w dniach 3-24 listopada 2017 roku.

Praca obywateli Ukrainy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego - Komunikat MRPiPS
 

Ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą został wprowadzony 11 czerwca br. Obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice bez konieczności posiadania wizy. Wprowadzenie ruchu bezwizowego nie oznacza jednak zaprzestania prowadzenia kontroli granicznej, która polega m. in. na sprawdzeniu, czy cudzoziemiec spełnia warunki wjazdu i pobytu na terytorium państwa przyjmującego.
W celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, chyba że dany cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jego uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów (np. posiada zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi).
Okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen w ramach ruchu bezwizowego nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (liczy się łączny okres pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen, w tym Polski). W razie potrzeby przedłużenia pobytu w celu wykonywania pracy, istnieje możliwość złożenia przez cudzoziemca wniosku do właściwego wojewody o wydanie odpowiedniego zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie takie jest wydawane na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata. Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy zawarte są na stronach internetowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz urzędów wojewódzkich.
Cudzoziemiec, który zamierza przyjechać i przebywać w Polsce w celu wykonywania pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, może nadal ubiegać się o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy, uprawniającej do pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 90 dni, nie dłuższy niż rok.

 
UWAGA pracodawcy, podmioty powierzające pracę cudzoziemcowi:
 
Pracodawca zatrudniający cudzoziemca nadal jest zobowiązany zażądać od cudzoziemca przed dopuszczeniem go do pracy okazania dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu w Polsce i przechowywania jego kopii przez cały okres powierzania pracy. Dokumentem takim może być kopia paszportu ze stampilą potwierdzającą przekroczenie granicy (w przypadku ruchu bezwizowego) lub kopia wizy albo kopia karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia pobytowego. W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu w ramach ruchu bezwizowego, dla uniknięcia ryzyka zarzutu powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, zalecamy sprawdzenie przez pracodawców pod koniec okresu 90 dni uprawniającego danego cudzoziemca do pobytu bez wizy, czy cudzoziemiec uregulował kwestie pobytowe (tj. ma wizę krajową, odpowiednie zezwolenie na pobyt czasowy upoważaniające do wykonywania pracy albo odcisk stempla w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy). Szczegółowe informacje dotyczące ruchu bezwizowego można uzyskać także na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.
 
Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty. Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Razem z wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który złożyłeś za 2016 r. Pamiętaj, aby w części A zeznania MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA w pozycji 10 zaznaczyć kwadrat nr 2 „korekta zeznania". Ponadto w części D zeznania DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW w kolumnie b „Przychód" nie wykazywać otrzymanego w 2016 r. stypendium, natomiast w kolumnie f „Zaliczka pobrana przez płatnika" w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika (urząd pracy). Jest to odpowiednio: poz. 89 w PIT-36 albo poz. 63 w PIT-37. Wysokość tej zaliczki jest wskazana w rocznej informacji PIT-11 wystawionej za 2016 r. w poz. 48.  Jeżeli w 2017 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy, to nadpłacony podatek odzyskasz rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017 r. na podstawie rocznej informacji PIT-11 wystawionej przez płatnika (urząd pracy).
Zapraszamy do udziału w projekcie
"Centrum Aktywności Senioralnej w powiecie łęczyńskim" w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - FIO 2017. Program kierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkałych na terenie gmin wiejskich.
W ramach projektu zostaną zorganizowane między innymi warsztaty
z rękodzielnictwa, komputerowe i kulinarne. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 607922981.

 
Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej posiada środki finansowe na realizację jednego bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej
do 30 roku życia. Termin składania wniosków od 12 czerwca 2017r. do odwołania.


Wniosek dostępny jest na stronie:  http://leczna.praca.gov.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać:
Powiatowy Urząd Pracy  Al. Jana Pawła II 95, Łęczna
tel. (81) 53-15-414, pokój 117
Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie realizuje świadczenia stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w ramach kontraktu z Lubelskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jednocześnie świadczenia te realizujemy poza kontraktem dla wszystkich zainteresowanych.
Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii przy ul. Karmelickiej 7 w Lublinie.
Dane kontaktowe: numer telefonu: 512 919 090, 528 79 50

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że aktualnie
prowadzony nabór wniosków o przyznanie bezrobotnym
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej kończy się z dniem 15.05.2017r. do godz. 1500

Więcej informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godz. 700-1300 pod numerami tel. /81/ 752-11-58 wew.33
lub /81/ 531-54-01 oraz na stronie internetowej
http://leczna.praca.gov.pl    

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje,
że od dnia
04  maja 2017 r. do odwołania  prowadzi  nabór wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych
Bezrobotny kierowany na staż musi posiadać II profil pomocy
Pracodawców zainteresowanych powyższą formą wsparcia zapraszamy do składania wniosków.
UWAGA: Wymagane zatrudnienie po zakończeniu stażu
na okres minimum 3 m-ce.
Szczegółowe informacje w pokoju nr. 109
lub pod numerem telefonu:
81 531 54 06 oraz 81 752 11 58   w 24      
Dofinansowanie do podjęcia
działalności gospodarczej

 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje,
że od dnia 24.04.2017r. do odwołania będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie bezrobotnym (zarejestrowanym w PUP) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
w ramach:
  • Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
    z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim III". Grupę docelową stanowią osoby w wieku
    od 18 do 29 lat, z kategorii tzw. NEET.
  • Programu regionalnego pt. „Rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim".  Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne pozostające bez pracy od 1 do 12 miesięcy  oraz posiadające wykształcenie policealne, średnie zawodowe lub wyższe.
  • Limitu środków Funduszu Pracy (bez ustalonej grupy docelowej).
Więcej informacji na temat otrzymania środków i rozpoczęcia działalności gospodarczej można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1300, pod numerami  tel. (81) 752-11-58 wew. 33 lub (81) 531-54-01 oraz na stronie internetowej  http://leczna.praca.gov.pl/.
 

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
od dnia 01.02.2017r. do odwołania
ogłasza nabór wniosków o organizację
- prac interwencyjnych
- robót publicznych


Wnioskodawców zainteresowanych powyższą formą
wsparcia zapraszamy do składania
wniosków.
 
Szczegółowe informacje w pokoju nr 117
lub pod numerem telefonu:
81 531 54 14 lub 81 752 11 58

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
ogłasza nabór
wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego
od dnia 25.01.2017r. do  odwołania
 
Wnioski w ramach naboru będą realizowane w ramach środków Funduszu Pracy oraz środków z Regionalnego Planu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Informacja dla:

samorządów, szkół, uczelni, przedsiębiorstw,

 organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych.

        

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że

Miejski Urząd Pracy  w Lublinie w partnerstwie z Lubelską Fundacją Rozwoju realizuje projekt

„Mikro innowacje. Makro korzyści”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetu IV innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 innowacje społeczne.

W ramach projektu udzielane jest wsparcie grantowe w wysokości do 100.000 zł, które może być przyznane na rozwinięcie, przygotowanie i przetestowanie innowacyjnych pomysłów nakierowanych na redukowanie problemów osób młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu edukacji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie www.mup.lublin.pl lub w samym MUP w Lublinie, usytuowanym przy ul. Niecała 14 tel. /81/ 466-52-00.

                                               Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej

                                               Janina Teresa Brońska

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że posiada

środki finansowe na realizację:

szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy. 

Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod uwagę efektywność zatrudnieniowa tj. uzyskanie zatrudnienia po ukończonym szkoleniu na okres minimum 3 m-ce.

Bliższe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać:

Powiatowy Urząd Pracy

Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna,

pok.102, tel. 81 5315397

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Matraszek
(2014-07-25 12:25:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ryszard Siodłowski
(2017-07-19 14:26:08)
 
 
ilość odwiedzin: 1050657

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X