Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

Czwartek 23.11.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane


Serdecznie zapraszamy na stronę internetową naszego Urzędu

http://leczna.praca.gov.pl/

Zwracamy się z prośbą do pracodawców zainteresowanych środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku  2018 o wypełnienie ankiety oraz przesłanie jej na adres: lule@praca.gov.pl lub dostarczenie osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej,
Al. Jana Pawła II 95, pokój 106.
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach: Funduszu Pracy - łączna kwota  do rozdysponowania wynosi 158 019,02 zł,
projektu POWER pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim III"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; w ramach wyżej wymienionego projektu PUP dysponuje środkami w kwocie 112 275,92 zł dla 5 osób w wieku 18 – 29 lat, które pozostają bez pracy, są zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy) oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),programu pt. „Rozwój przedsiębiorczości w województwie lubelskim" - w ramach wyżej wymienionego programu PUP dysponuje środkami w kwocie 24 000,00 zł  dla 1 mężczyzny, który pozostaje  bez pracy od 1 do 12 miesięcy oraz posiada wykształcenie wyższe). TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 23.11.2017 do odwołania

Informację na temat otrzymania środków i rozpoczęcia działalności gospodarczej można uzyskać w siedzibie PUP od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 13.00 - pokój 117,
pod numerami tel. (81) 752-11-58 wew. 33 lub (81) 531-54-01 oraz na stronie internetowej 
http://leczna.praca.gov.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej posiada jeszcze środki na tworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Pracodawcom zamierzającym  zatrudnić osoby młode Urząd oferuje  refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy osoby bezrobotne do 30 roku życia. Obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez  okres co najmniej 24 miesięcy, w tym przez 12 miesięcy w ramach refundacji i dalszych  12 miesięcy w ramach środków własnych.  Kwota refundacji za każdą zatrudnioną osobę to 1900 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Dla pracodawców planujących zatrudnienie osoby powyżej 30 roku życia Urząd posiada środki na  refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwocie 24.000 zł na jedno stanowisko. Pracodawca może wykorzystać przyznaną refundację na zakup maszyn, urządzeń i innych elementów wyposażenia bezpośrednio związanych z tworzonym miejscem pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest utrzymanie przez okres co najmniej  24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją. Podstawowym warunkiem przy ubieganiu się o doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy jest posiadanie przez pracodawcę  siedziby, oddziału  lub miejsca wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego na terenie powiatu łęczyńskiego. 

Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy  w Łęcznej realizuje umowy na około 180 miejsc pracy utworzonych w ramach opisanych wyżej refundacji.

Pracodawców, którzy planują zwiększenie zatrudnienia zapraszamy do współpracy jeszcze w tym roku.

Szczegółowe informacje  można  uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej (Al. Jana Pawła II 95) w pokoju 117 lub poprzez kontakt telefoniczny 81 75 21 158, 81 53 15 401, 81 53 15 414.

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że aktualnie prowadzony nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków  na podjęcie działalności gospodarczej kończy się z dniem 06.09.2017 roku o godz. 15.00
PUP informuje,  że w 2017 roku jest przewidziany kolejny nabór wniosków. Informacja o terminie składania wniosków zostanie udostępniona na tablicy ogłoszeń w PUP oraz ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej PUP: http://pup.leczna.ibip.pl, http:// leczna.praca.gov.pl.

 
Więcej informacji można również uzyskać od poniedziałku do piątku
w godz. 700 – 1300 w siedzibie PUP
oraz  pod numerami
tel. (81) 752-11-58  wew. 33 lub (81) 531-54-01.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
od dnia 1 września 2017r. do odwołania.
/art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy Dz. u. z 2017 poz. 1065/


Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku:
Powiatowy Urząd Pracy
Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna
tel. 81 531-54-14, 81 531-54-01
pok. nr 117 w godz. 730-1300
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej odwołuje z dniem 4 sierpnia 2017r. godz. 1400 nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego.
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że posiada środki na realizację wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dla skierowanego bezrobotnego
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że z dniem 31 lipca 2017r.
upływa termin naboru wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej
 
ogłasza z dniem 03.07.2017 r. nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia  (art.150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2017 poz. 1065) 
 
Szczegółowe informacje oraz
pomoc przy wypełnianiu wniosku:
Powiatowy Urząd Pracy
Al. Jana Pawła 95,
21-010 Łęczna
Tel. 81 531-54-14, 81 531-54-01
Pok. nr. 117 w godz. 7.30-13.00
W ramach organizacji Ogólnoeuropejskich Dni Pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zaprasza do udziału w indywidualnych konsultacjach dla pracodawców, zainteresowanych nawiązaniem współpracy i rozeznaniem możliwości wsparcia. Pracownicy merytoryczni będą służyć pomocą i szczegółowymi wyjaśnieniami dotyczącymi form pomocy w dniach 3-24 listopada 2017 roku.

Praca obywateli Ukrainy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego - Komunikat MRPiPS
 

Ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą został wprowadzony 11 czerwca br. Obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice bez konieczności posiadania wizy. Wprowadzenie ruchu bezwizowego nie oznacza jednak zaprzestania prowadzenia kontroli granicznej, która polega m. in. na sprawdzeniu, czy cudzoziemiec spełnia warunki wjazdu i pobytu na terytorium państwa przyjmującego.
W celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, chyba że dany cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jego uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów (np. posiada zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi).
Okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen w ramach ruchu bezwizowego nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (liczy się łączny okres pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen, w tym Polski). W razie potrzeby przedłużenia pobytu w celu wykonywania pracy, istnieje możliwość złożenia przez cudzoziemca wniosku do właściwego wojewody o wydanie odpowiedniego zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie takie jest wydawane na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata. Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy zawarte są na stronach internetowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz urzędów wojewódzkich.
Cudzoziemiec, który zamierza przyjechać i przebywać w Polsce w celu wykonywania pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, może nadal ubiegać się o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy, uprawniającej do pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 90 dni, nie dłuższy niż rok.

 
UWAGA pracodawcy, podmioty powierzające pracę cudzoziemcowi:
 
Pracodawca zatrudniający cudzoziemca nadal jest zobowiązany zażądać od cudzoziemca przed dopuszczeniem go do pracy okazania dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu w Polsce i przechowywania jego kopii przez cały okres powierzania pracy. Dokumentem takim może być kopia paszportu ze stampilą potwierdzającą przekroczenie granicy (w przypadku ruchu bezwizowego) lub kopia wizy albo kopia karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia pobytowego. W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu w ramach ruchu bezwizowego, dla uniknięcia ryzyka zarzutu powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, zalecamy sprawdzenie przez pracodawców pod koniec okresu 90 dni uprawniającego danego cudzoziemca do pobytu bez wizy, czy cudzoziemiec uregulował kwestie pobytowe (tj. ma wizę krajową, odpowiednie zezwolenie na pobyt czasowy upoważaniające do wykonywania pracy albo odcisk stempla w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy). Szczegółowe informacje dotyczące ruchu bezwizowego można uzyskać także na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.
 
Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty. Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Razem z wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który złożyłeś za 2016 r. Pamiętaj, aby w części A zeznania MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA w pozycji 10 zaznaczyć kwadrat nr 2 „korekta zeznania". Ponadto w części D zeznania DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW w kolumnie b „Przychód" nie wykazywać otrzymanego w 2016 r. stypendium, natomiast w kolumnie f „Zaliczka pobrana przez płatnika" w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika (urząd pracy). Jest to odpowiednio: poz. 89 w PIT-36 albo poz. 63 w PIT-37. Wysokość tej zaliczki jest wskazana w rocznej informacji PIT-11 wystawionej za 2016 r. w poz. 48.  Jeżeli w 2017 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, od którego pobrana została zaliczka na podatek dochodowy, to nadpłacony podatek odzyskasz rozliczając swój dochód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za 2017 r. na podstawie rocznej informacji PIT-11 wystawionej przez płatnika (urząd pracy).
Zapraszamy do udziału w projekcie "Centrum Aktywności Senioralnej w powiecie łęczyńskim" w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - FIO 2017. Program kierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkałych na terenie gmin wiejskich. W ramach projektu zostaną zorganizowane między innymi warsztaty z rękodzielnictwa, komputerowe i kulinarne. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 607922981.
 
Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna

Informacja dla:

samorządów, szkół, uczelni, przedsiębiorstw,

 organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych.

        

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że

Miejski Urząd Pracy  w Lublinie w partnerstwie z Lubelską Fundacją Rozwoju realizuje projekt

„Mikro innowacje. Makro korzyści”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetu IV innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 innowacje społeczne.

W ramach projektu udzielane jest wsparcie grantowe w wysokości do 100.000 zł, które może być przyznane na rozwinięcie, przygotowanie i przetestowanie innowacyjnych pomysłów nakierowanych na redukowanie problemów osób młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu edukacji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie www.mup.lublin.pl lub w samym MUP w Lublinie, usytuowanym przy ul. Niecała 14 tel. /81/ 466-52-00.

                                               Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej

                                               Janina Teresa Brońska

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Matraszek
(2014-07-25 12:25:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ryszard Siodłowski
(2017-11-22 08:05:59)
 
 
ilość odwiedzin: 1084732

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X