☰ Menu
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn informacji Publicznej Urzędu Pracy w Łęcznej

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn informacji Publicznej Urzędu Pracy w Łęcznej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ryszard Siodłowski.
 • E-mail: lule@praca.gov.pl
 • Telefon: 815315412

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 2255 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 

Opis dostępności wejścia do budynku oraz sposób obsługi osób bezrobotnych.

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej nie posiada windy. Urząd mieści się na pierwszym piętrze. Budynek posiada dwa wejścia. Przy wejściu do budynku od strony Starostwa Powiatowego w Łęcznej znajduje się podjazd odpowiedni dla osób niepełnosprawnych ruchowo prowadzący na parter.
Osoby niepełnosprawne ruchowo, które będą chciały zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej proszone są o kontakt bezpośredni lub za pomocą osoby trzeciej w celu omówienia sposobu i czasu rejestracji.
Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej proszone są o kontakt z doradcą klienta w celu omówienia sposobu przeprowadzenia wizyty potwierdzającej gotowość do podjęcia zatrudnienia.
Za pośrednictwem doradcy klienta każda osoba będzie mogła uzyskać szczegółowe informacje dotyczące działalności urzędu oraz załatwić wszelkie formalności z tym związane.
 
Możliwości skontaktowania się osób niepełnosprawnych z Powiatowym Urzędem Pracy w Łęcznej:

 • pismo, wniosek lub inny dokument można przesłać za pośrednictwem poczty

adres :
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: lule@praca.gov.pl
 • istnieje możliwość przesłania fax-u: 81 7521031
 • kontakt telefoniczny indywidualny lub przy pomocy osoby trzeciej
  nr tel. 81 53 15 404
 • kontakt bezpośredni

wszystkie osoby niepełnosprawne zainteresowane wsparciem oferowanym przez Urząd proszone są o kontakt z doradca klienta/ pracownikiem merytorycznym celem wypracowania odpowiedniej formy przekazywania informacji oraz współpracy.
 

Informacje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w PUP w Łęcznej

Na stronie internetowej Urzędu https://leczna.praca.gov.pl/ znajduje się opcja powiększania tekstu, możliwość włączenia strony w kolorze czarno-białym. Ze względu na brak możliwości edycji niektórych ogłoszeń zamieszczonych na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne do doradców klienta gdzie otrzymają pełną informację w formie papierowej lub elektronicznej zawierającej treść interesującego ich ogłoszenia.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej (Al. Jana Pawła II)
w odległości 50 m od Urzędu znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Matraszek Agnieszka
(2007-07-23 13:15:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Siodłowski Ryszard
(2018-01-30 08:24:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1698437