☰ Menu
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej

Czwartek 14.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty realizowane w 2006r.

logo PUP        Logo EFS       

 

      

 Herb powiatu                    Logo UE

        

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej

 

   Nie trzeba nikogo przekonywać jak poważnym dla naszej społeczności jest problem bezrobocia. Szczególnie niepokojące są związane z nim nowe zjawiska i procesy na rynku pracy takie jak: migracja zarobkowa, dyskryminacja pracowników, tzw. „szara strefa” przedsiębiorczości. Możliwości przeciwdziałania patologii na rynku pracy, jak również aktywne działania dla poprawy poziomu zatrudnienia, są oczywiście ograniczone dostępnością środków finansowych oraz dostosowaniem usług do instrumentów będących
w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej. Szansą na skuteczne działania, jest umiejętne korzystanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PUP Łęczna, zachęcony wynikami zrealizowanych już projektów współfinansowanych z EFS skierowanych do bezrobotnych, realizuje obecnie trzy nowe projekty: „Młodzi profesjonaliści”, „Tak, damy radę!” oraz „Profesjonalni- nowe standardy usług w PUP Łęczna.

 

Program „Profesjonalni”- nowe standardy usług w PUP Łęczna; Działanie 1.1 SPO RZL

 

 

   Celem głównym projektu jest wzmocnienie efektywności działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, na skutek podnoszenia jakości usług, jak również doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników PUP Łęczna. Wynika to ze zmian na rynku pracy
i koniecznością dostosowania instytucji publicznych służb zatrudnienia
do nowych warunków. W ramach tego projektu przeprowadzane zostało szkolenie psychologiczno-motywacyjne dla 27 osób, 4 osoby rozpoczęły studia podyplomowe, dokonany został zakup nowoczesnego wyposażenia dla urzędu, opracowano informatory dla bezrobotnych i pracodawców, co stanowi pierwszy okres realizacji tego projektu. Opisywane przedsięwzięcie przyczyni się do modernizacji jakości usług oferowanych przez PUP Łęczna
i wpłynie na skuteczną pomoc klientom urzędu. W przyszłym roku pracownicy będą podnosić kwalifikacje na szkoleniach prawno-administracyjnych i merytorycznych

 Profesjonalni -nowe standardy usług

„Profesjonalni-nowe standardy usług w PUP”  -  uczestnicy projektu

  

 

Program „ Młodzi Profesjonaliści”; Działanie 1.2 SPO RZL

 

  Doświadczenia i efekty uzyskane w trakcie realizacji zakończonego w lipcu projektu „Na fali” skierowanego do grupy osób poniżej 25 roku życia i absolwentów, umożliwiły objęciem nowym projektem większej liczby beneficjentów.

 

  Uzasadnienie realizacji projektu wynika z trudnej sytuacji młodzieży na rynku pracy powiatu łęczyńskiego. Brak pracy, niedostosowane wykształcenie do lokalnego rynku pracy, brak doświadczenia zawodowego, brak środków finansowych implikują zachowania patologiczne takie jak: przestępczość, frustracje, nałogi. W związku z tym, zasadne jest skierowanie pomocy do tej grupy bezrobotnych przez: podniesienie kwalifikacji zawodowych, promocję zatrudnienia i przedsiębiorczości.

   W ramach projektu zastosowano następujące formy wsparcia: organizacja szkoleń, staże, subsydiowane zatrudnienie, zajęcia w ramach Klubu Pracy, pośrednictwo pracy, dotacje
na podjęcie działalności gospodarczej, doradztwo zawodowe. W celu kompleksowej realizacji zamierzonych zadań, w projekcie uczestniczy wiele instytucji i przedsiębiorstw z powiatu łęczyńskiego. Aktywne działania PUP Łęczna oraz akcja promocyjna, spotkały się z dużym zainteresowaniem. 
W procesie rekrutacji wyłoniono 134 uczestników projektu, których objęto doradztwem zawodowym
i pośrednictwem pracy. Spośród nich 60 osób skierowano na staż,
72 na szkolenia, 3 osoby otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wizaż

 

Uczestnicy szkolenia „Wizaż oraz modelowanie i zdobnictwo paznokci”

 

  Stałe monitorowanie i okresowe sprawozdania pozwalają badać efektywność realizacji projektu. Dodatkowym czynnikiem uzasadniającym celowość i skuteczność działań projektu są wyniki ankiet przeprowadzonych wśród beneficjentów. Osoby, które zakończyły już swój udział w projekcie pozytywnie oceniają pozyskane wsparcie.

 

 

 

Program „Tak, damy radę!”; Działanie 1.3 SPO RZL

 

W ramach tego projektu wsparciem objęte zostały osoby bezrobotne, zarejestrowane do 12 m-cy oraz długotrwale bezrobotne.

  Brak pracy jest szczególnym problemem społecznym. Osoby pozostające bez zatrudnienia przez długi okres są nie tylko w trudnej sytuacji materialnej, ale pozostają pasywne i nie chcą samodzielnie szukać zatrudnienia. Przemiany społeczno-gospodarcze ostatnich lat spowodowały, że duży odsetek tych osób nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Szczególnie ważny jest więc odpowiedni dobór takich instrumentów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, które będą adekwatne do potrzeb tej grupy beneficjentów.

 

Doświadczenia pracowników urzędu i zainteresowanie ze strony klientów PUP Łęczna
po realizacji zakończonego projektu „Reaktywacja”, umożliwiły objęcie nowym projektem 102 osoby bezrobotne. W ramach tego działania bezrobotni korzystają z różnorodnych
i kompleksowych form wsparcia takich jak: wielomodułowe szkolenia, zajęcia w Klubie Pracy, pośrednictwo, subsydiowane zatrudnienie, poradnictwo zawodowe, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

   

W procesie rekrutacji wyłoniono 102 uczestników projektu, których objęto doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy. Spośród nich 21 osób skierowano na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 70 na szkolenia, 11 osób otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po szkoleniu 5 osób rozpoczęło subsydiowane zatrudnienie.

 

 Przygotowanie do pracy w handlu

Uczestnicy kursu „Przygotowanie do pracy w handlu”

 

Wymienieni uczestnicy obu projektów zakończyli swój udział w projekcie w grudniu 2006 roku.

 

Omawiane projekty realizowane przez PUP Łęczna i współfinansowane przez EFS,
stwarzają nowe możliwości w aktywnej polityce przeciwdziałania bezrobociu w powiecie łęczyńskim. Sprawozdania, badania tzw. „rezultatów miękkich”, ankiety dla beneficjentów ostatecznych, świadczą o coraz wyższym stopniu zadowolenia osób objętych działaniami PUP. Wyniki osiągnięte po zakończeniu poprzednich projektów, pozwalają prognozować,
iż aktualnie realizowane projekty osiągną porównywalne albo lepsze efekty. Bardzo istotnym czynnikiem jest, aby pracodawcy utrzymywali ciągły kontakt z tutejszym urzędem pracy
i zgłaszali swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.

   Działania i instrumenty w ramach projektów, zaangażowanie pracowników PUP,
duże zainteresowanie ze strony grup docelowych, wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, przyczyniają się do systematycznego podnoszenia jakości usług świadczonych przez PUP. Tym samym, służą skutecznemu zwalczaniu jakże niepokojącego zjawiska, jakim jest bezrobocie w powiecie łęczyńskim.

 

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X