Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

Piątek 27.03.2015

zaawansowane

Prace społecznie użyteczne

 

Prace społecznie użyteczne oznacza to prace wykonywane przez osoby uprawnione, na skutek skierowania przez Starostę, organizowane przez gminę w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Osoby uprawnione to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art.50 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Na wniosek gminy starosta może skierować osobę uprawnioną do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Za wykonywaną pracę przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,70 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie-użytecznych. (Stawka obowiązująca od dnia 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2013 roku - kwota ulega waloryzacji zgodnie z art. 73 a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy (w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Matraszek
(2006-09-28 12:59:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Matraszek
(2012-12-27 10:51:24)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 757479