Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

Piątek 01.08.2014

zaawansowane

Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

 

 

REGULAMIN WARUNKÓW ORGANIZOWANIA ORAZ ODBYWANIA STAŻU

 

Rozdział 1

Źródła finansowania

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:

 1. Staroście – oznacza to Starostę Łęczyńskiego
 2. Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej działającego z upoważnienia Starosty Łęczyńskiego
 3. Urzędzie – oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
 4. Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U Nr 69, poz. 415 z poź. zm.).
 1. Organizatorze – oznacza to uprawniony podmiot, o którym mowa w art. 53 ust. 1 i 8 oraz art. 61 a ustawy, to jest:  Pracodawcę, Przedsiębiorcę niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców, Pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej – w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o  ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z poź. zm.), Organizację pozarządowa, Rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

§ 2

Staż finansowany jest ze środków Funduszu Pracy lub współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego.

§ 3

W przypadku organizowania stażu w ramach projektu współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego dopuszcza się możliwość zastosowania odmiennych lub dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych niż ustalone w niniejszym regulaminie jeżeli będą one wynikiem założeń (wytycznych) do projektu.

§ 4

Maksymalny okres organizowania staży może być ograniczony faktycznym limitem środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.

§ 5

 1. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu należy składać wyłącznie w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty, poprzez doręczyciela pocztowego, na formularzu, obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz wymaganymi, wymienionymi we wniosku załącznikami.
 2. Wnioski nadesłane w inny sposób, niż określony w ust. 1 nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej.

 

                 Rozdział 2

Rozpatrywanie wniosków

        § 6

1.      Rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne, czytelne  i prawidłowo sporządzone;

2.      Każdorazowo decyzję o organizacji stażu podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Komisji ds. rozpatrywania wniosków;

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może odstąpić od warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

4.      O sposobie rozpatrzenia wniosku Dyrektor powiadamia wnioskodawcę pisemnie.

 

                                                             § 7

        1.  Przy rozpatrywaniu wniosków przez Komisję stosuje się  kryteria dotyczące:

a)      deklaracji zatrudnienia bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu po jego zakończeniu; preferowane będą wnioski zawierające deklarację zatrudnienia (z wyłączeniem organizatorów staży zobowiązanych z mocy przepisów do zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych wyłącznie w formie otwartego

i konkurencyjnego naboru);

b)      miejsca odbywania stażu z preferencją terenu Powiatu Łęczyńskiego.

c)      zgodności wymagań kwalifikacyjnych ze stanowiskiem/zawodem,

a zadaniami określonymi programem stażu ( preferowane będą stanowiska specjalistyczne);

d)      współpraca z Urzędem ( wywiązywanie się z dotychczasowych umów, efektywność po realizacji umów, zatrudnienie skierowanych bezrobotnych na własny rachunek bez finansowego udziału urzędu);

 

 

Rozdział 3

Kryteria kierowania na staż

 

§ 8

1.      Na staż zgodnie z art. 53 ust. 1a i 2 ustawy mogą być kierowane:

- osoby bezrobotne do 25 roku życia;

- osoby bezrobotne do upływu 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia;

                      2.    Na staż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy mogą być kierowani:

                           -  bezrobotni długotrwale albo po zakończaniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust.2 pkt. 2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

                           -  bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

                           -  bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

                           -   bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

                           -   bezrobotni niepełnosprawni,                          

                          -   osoby powyżej 50 roku życia.                

 

§ 9

 1. Okres odbywania stażu dla skierowanych osób, o których mowa w § 8 ust 1,nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 12 miesięcy
 1. Okres odbywania stażu dla skierowanych osób, o których mowa w § 8 ust. 2, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy
 1. U Organizatora stażu, który jest pracodawcą , staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora, który nie zatrudnia żadnej osoby, staż może odbywać jednocześnie jedna osoba.
 1. Osoba bezrobotna przed odbyciem stażu może zostać skierowana przez Urząd na badania lekarskie.
 1.  Czas pracy osoby odbywającej staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, zaś osoby niepełnosprawnej zaliczonej lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

 2. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym, ani w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem ust. 7.

 3. Za zgodą Dyrektora, praca osoby odbywającej staż może być wykonywana w porze nocnej lub w systemie zmianowym, jeśli charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

Rozdział 4

Warunki umowy o odbywanie stażu

 

§ 10

 1. Szczegółowe warunki organizowania i odbywania stażu w miejscu pracy określa umowa zawarta pomiędzy Organizatorem i Starostą.
 2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

- firmę lub imię i nazwisko organizatora;

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora;

- siedzibę organizatora;

- miejsce odbywania stażu;

- dane bezrobotnego odbywającego staż: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres;

- imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż;

- datę rozpoczęcia i zakończenia stażu;

- program staż;

- zobowiązanie organizatora do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem.

 1. Wszelkie zmiany warunków umów wymagają, pod rygorem nieważności, pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
 2. Zapisu zawartego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku organizowania stażu

 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej oraz w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

 1. Upoważnienie do działania w imieniu Organizatora winno wynikać z udzielonego pełnomocnictwa.

 

§ 11

W przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, osoba odbywająca staż ma obowiązek zawiadomić Urząd i Pracodawcę w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA oraz dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.

 

Rozdział 5

Kontrole

 

§ 12

W czasie trwania umowy o odbywanie stażu, Urząd ma prawo przeprowadzania kontroli, których celem jest ustalenie przestrzegania warunków umowy, a w szczególności rodzaju pracy wykonywanej przez bezrobotnego i jej zgodności z deklaracjami zawartymi we wniosku.

 

 

Rozdział 6

Warunki dodatkowe

 

§ 13

 1. Organizacji stażu nie przyznaje się organizatorom, którzy:

a)      prowadzą działalność krócej niż 6 miesięcy;

b)      otrzymali środki z FP na rozpoczęcie działalności gospodarczej do czasu zakończenia umowy o przyznaniu tych środków;

c)      są w stanie upadłości lub likwidacji;

d)      proponują odbycie stażu dla osoby bezrobotnej pozostającej z nim w bliskim stopniu pokrewieństwa; współmałżonkowi, dzieciom, rodzicom;

e)      nie wywiązali się z umów dotyczących form aktywizacji bezrobotnych w okresie 1 roku przed dniem złożenia wniosku.

 1. Ponowne skierowanie bezrobotnego na staż  może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia ukończenia stażu. Skierowanie, o którym mowa wyżej może nastąpić pod warunkiem odbywania stażu na innym stanowisku pracy.

 

Rozdział 7

Postanowienia Końcowe

 

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:

- Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.674 z poź. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu (Dz. U. Nr 142. Poz.1160 z poź zm.)

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92)

- Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz., 93 z póź. zm.).

 

§ 15

Spory wynikające z umowy o organizację stażu rozstrzyga Sąd właściwy terytorialnie dla siedziby Urzędu

 

Wytworzył:
PUP Łęczna
Udostępnił:
Bożena Słomiany
(2006-09-28 10:01:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Matraszek
(2014-01-08 08:00:37)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 674545